Privacyvoorwaarden

1. gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming verwijzen wij naar ons privacybeleid dat onder deze tekst staat vermeld.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder.

W. u. J. Derix GmbH & Co.
Dam 63 | 41372 Niederkrüchten, Duitsland
Tel: +49 (21 63) 89 88 – 0
Fax: +49 (21 63) 89 88 87
info@derix.de | www.derix.de
Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG
Industriestraße 24 | 49492 Westerkappeln, Duitsland
Tel: +49 (54 56) 93 03 – 0
Fax: +49 (54 56) 93 03 30
info@derix.de | www.derix.de

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina wordt bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website foutloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het hiervoor in het impressum vermelde adres en voor verdere vragen over gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om onder bepaalde omstandigheden te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor details verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaring onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Analyse-instrumenten van derden

Bij een bezoek aan onze website kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag is niet tot u herleidbaar. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de bezwaarmogelijkheden informeren wij u in deze gegevensbeschermingsverklaring.

2. algemene informatie en verplichte gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Bij het gebruik van deze website worden verschillende persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat gegevensoverdracht op het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) hiaten in de beveiliging kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Opmerking over de verantwoordelijke instantie

De gegevensbeheerder voor deze website is:
W. u. J. Derix GmbH & Co.
Dam 63 | 41372 Niederkrüchten, Duitsland
Tel: +49 (21 63) 89 88 – 0
Fax: +49 (21 63) 89 88 87
www.derix.de
Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG
Industriestraße 24 | 49492 Westerkappeln, Duitsland
Tel: +49 (54 56) 93 03 – 0
Fax: +49 (54 56) 93 03 30
www.derix.de

E-Mail: info@derix.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijvoorbeeld namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde herroepen. Hiervoor volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op art. 6 lid 1 e of f DSGVO, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw betrokken persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de handhaving, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar overeenkomstig art. 21, lid 2, DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, gebeurt dit alleen voor zover dit technisch mogelijk is.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

In het kader van de geldende wettelijke bepalingen heeft u te allen tijde recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en eventueel recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te vragen de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de controle hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens op onwettige wijze heeft plaatsgevonden / plaatsvindt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van verwijdering.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u deze nodig heeft om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of af te dwingen, heeft u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van verwijdering.
  • Indien u een bezwaar heeft ingediend overeenkomstig art. 21, lid 1, DSGVO, moet een afweging van uw en onze belangen plaatsvinden. Zolang nog niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van opslag – alleen worden verwerkt met uw toestemming of voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Deze worden aan het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Dankzij deze cookies kunnen wij uw browser bij een volgend bezoek herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van de browser activeren. Als u cookies deactiveert, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gevraagde functies (bijv. winkelwagenfunctie) te bieden, worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

  • Browser type en versie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijdstip van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, worden uw aanvraag en alle daaruit voortvloeiende persoonlijke gegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt om uw aanvraag te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 (1) lit. b DSGVO als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO) en/of op onze gerechtvaardigde belangen (Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO), aangezien wij een gerechtvaardigd belang hebben bij een effectieve verwerking van de aan ons gerichte verzoeken.

De gegevens die u ons via contactaanvragen stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt deze te verwijderen, uw toestemming voor het opslaan ervan intrekt of het doel voor het opslaan van de gegevens niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onverlet.

Registratie op deze website

U kunt zich op onze website registreren om extra functies op de site te gebruiken. Wij gebruiken de daartoe ingevoerde gegevens uitsluitend voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst waarvoor u zich hebt geregistreerd. De bij de registratie gevraagde verplichte gegevens moeten volledig worden ingevuld. Anders verwerpen wij de registratie.

Bij belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld in de omvang van het aanbod of in geval van technisch noodzakelijke veranderingen, zullen wij het bij de registratie opgegeven e-mailadres gebruiken om u op deze wijze te informeren.

De verwerking van de bij de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Hiervoor is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de reeds uitgevoerde gegevensverwerking blijft onaangetast door de herroeping.

De tijdens de registratie verzamelde gegevens worden door ons opgeslagen zolang u op onze website bent geregistreerd en worden daarna gewist. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Verwerkingsgegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (inventarisgegevens). Dit gebeurt op basis van art. 6 lid 1 lit. b DSGVO, dat de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonlijke gegevens over het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om de gebruiker in staat te stellen de dienst te gebruiken of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie gewist. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

4. analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website gebruikt functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op art. 6 (1) lit. f DSGVO. De website-exploitant heeft een legitiem belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

Google Tag Manager

De Google Tag Manager stelt ons in staat om zogenaamde website-tags te beheren via een gebruikersinterface en zo verschillende diensten in ons online aanbod te integreren (meer informatie hierover vindt u in ons privacybeleid). De Tag Manager zelf (die de tags implementeert) maakt daarom geen gebruikersprofielen aan of slaat cookies op. Google ontvangt alleen het IP-adres van de gebruiker, dat nodig is om de Google Tag Manager uit te voeren. Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; Moederbedrijf: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; Juridische basis: Toestemming (Art. 6 par. 1 clausule 1 lit. a) AVG); Meer informatie over de verwerking en de verwerkte gegevens vindt u op: https://privacy.google.com/businesses/adsservices. Informatie over het privacybeleid van Google vindt u hier: https://policies.google.com/privacy. Informatie over de verwerkingsovereenkomst vindt u hier: https://business.safety.google/adsprocessorterms. Informatie over de standaard contractclausules voor het waarborgen van het niveau van gegevensbescherming bij verwerking in derde landen vindt u hier: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Google Signals

Wij maken gebruik van Google Signals. Telkens wanneer je onze website bezoekt, registreert Google Analytics onder andere je locatie, het verloop van je zoekopdracht en YouTube, evenals demografische gegevens (sitebezoekersgegevens). Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor aangepaste reclame met behulp van Google Signals. Als je een Google-account hebt, worden je sitebezoekersgegevens door Google Signals aan je Google-account gekoppeld en gebruikt om je reclameboodschappen op maat te sturen. De gegevens worden ook gebruikt om geanonimiseerde statistieken samen te stellen van de online patronen van onze gebruikers.

IP-anonimisering

Wij hebben op deze website de functie IP-anonimisering geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte wordt ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat uw browser in het kader van Google Analytics doorgeeft, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de desbetreffende instellingen van uw browser te selecteren; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook het verzamelen van door de cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden ingesteld, die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website zal verhinderen: Google Analytics deactiveren.

Meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Job verwerking

Wij hebben met Google een orderverwerkingsovereenkomst gesloten en voeren de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten bij het gebruik van Google Analytics volledig uit.

De opdrachtverstrekking aan Google Inc. is gebaseerd op het besluit van de Europese Commissie van 12.07.2016, volgens welk in dit geval in de VS een passend beschermingsniveau voor gegevens bestaat (adequaatheidsbesluit volgens art. 45 DS-GVO).

5. plugins en tools

YouTube met verbeterde gegevensbescherming

Onze website maakt gebruik van plugins van de website YouTube. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Wij gebruiken YouTube in uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie over bezoekers van deze website opslaat voordat zij de video bekijken. Het verstrekken van gegevens aan YouTube-partners wordt echter niet noodzakelijkerwijs uitgesloten door de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Zo brengt YouTube een verbinding tot stand met het Google DoubleClick-netwerk – ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video op onze website start, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Deze vertelt de YouTube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht. Als u bent ingelogd in uw YouTube-account, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct toe te wijzen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube na het starten van een video verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Dankzij deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de gebruikerservaring te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

Indien nodig kunnen na de start van een YouTube-video verdere gegevensverwerkingen worden uitgevoerd, waarop wij geen invloed hebben.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vormt een gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO.

Zie voor meer informatie over privacy bij YouTube hun privacybeleid op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts van Google voor de uniforme weergave van lettertypen. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met Google-servers plaats.

6. registratie op onze website

De bezoeker van de website heeft de mogelijkheid om zich op de website van de controller te registreren door persoonsgegevens te verstrekken en zich tegelijkertijd te abonneren op de nieuwsbrief. Ons servicepakket omvat zowel volledige toegang tot de exclusieve inhoud van het portaal als inschrijving voor de bijbehorende nieuwsbrief. Door uw inschrijving gaat u ermee akkoord dat wij u per e-mail benaderen voor reclamedoeleinden. Als u onze nieuwsbrief helemaal niet meer wilt ontvangen, kunt u zich bij de eerste keer dat u de nieuwsbrief ontvangt uitschrijven of ons persoonlijk informeren door een e-mail te sturen naar info@derix.de. U kunt zich echter te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief. Ondanks uitschrijving blijft al onze vakkennis voor u beschikbaar op de website. Welke persoonlijke gegevens aan de verantwoordelijke voor de verwerking worden doorgegeven, kunt u zien aan het desbetreffende invoermasker dat bij de registratie wordt gebruikt. De door de betrokkene ingevoerde persoonsgegevens worden uitsluitend voor intern gebruik van de controller en voor eigen doeleinden binnen het Leadz-systeem verzameld en opgeslagen. De verantwoordelijke kan verzoeken om doorgifte aan een of meer verwerkers die de persoonsgegevens ook gebruiken voor een intern doel dat aan de verantwoordelijke kan worden toegeschreven.

Bij registratie op de website van de verantwoordelijke voor de verwerking en gelijktijdige aanmelding voor de nieuwsbrief worden ook het door de internetprovider (ISP) toegewezen en door de betrokkene gebruikte IP-adres, de datum en het tijdstip van registratie opgeslagen. De opslag van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat alleen op die manier misbruik van onze diensten kan worden voorkomen en zo nodig opheldering kan worden verschaft over gepleegde strafbare feiten. In dit verband is de opslag van deze gegevens noodzakelijk voor de beveiliging van de verantwoordelijke voor de verwerking. Deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven, tenzij er een wettelijke verplichting tot doorgifte bestaat of de doorgifte een strafrechtelijke vervolging tot doel heeft.

De registratie van de betrokkene met de vrijwillige verstrekking van persoonsgegevens is bedoeld om de verantwoordelijke voor de verwerking in staat te stellen de betrokkene inhoud of diensten aan te bieden die naar hun aard alleen aan geregistreerde gebruikers kunnen worden aangeboden. Het staat de geregistreerde personen vrij de bij de registratie verstrekte persoonsgegevens te allen tijde te wijzigen of volledig uit de gegevensvoorraad van de verantwoordelijke voor de verwerking te laten verwijderen.

De verantwoordelijke voor de verwerking verstrekt elke betrokkene op verzoek en te allen tijde informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn opgeslagen. Voorts corrigeert of verwijdert de verantwoordelijke voor de verwerking persoonsgegevens op verzoek of op aanwijzing van de betrokkene, tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om die gegevens te bewaren. Het voltallige personeel van de verantwoordelijke voor de verwerking is in dit verband beschikbaar als contactpersoon voor de betrokkene.

7. bepalingen inzake gegevensbescherming voor het gebruik van Leadz

Wie verzamelt de gegevens?

De gegevens worden verzameld door NTConsult Software & Service GmbH en Thorben Roth Design met behulp van de Leadz®-software.

Welke gegevens worden verzameld?

Leadz® Software verzamelt de achternaam, voornaam, e-mail, adresgegevens, IP-adres en verkeer op aangesloten websites, d.w.z. knoppen waarop ze klikken, documenten die ze downloaden en formulieren die ze indienen.

Worden de gegevens doorgegeven aan derden?

Alle gegevens die aan derden worden doorgegeven, zijn geanonimiseerd en externe gebruikers hebben geen toegang tot de software.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

De informatie wordt gebruikt om klanten die websites bezoeken de beste ervaring te bieden, om hen inhoud te tonen die hen kan interesseren en om hen te benaderen met aanbiedingen die specifiek op hun behoeften zijn afgestemd.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?

Gegevens in de Leadz® software worden alleen opgeslagen zolang de betrokkene een account in het systeem heeft.

Welke rechten heeft de betrokkene?

De betrokkene heeft het recht om al zijn gegevens uit het systeem te exporteren, evenals het recht om te worden vergeten, dat hij kan indienen, waarna al zijn gegevens uit de Leadz® software zullen worden verwijderd.

Hoe kan de betrokkene een klacht indienen?

Door contact op te nemen met NTConsult Software & Service GmbH of Thorben Roth Design.

Hoe worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens worden opgeslagen in een gecodeerde database in een beveiligde faciliteit. De betrokken gegevens kunnen ook zichtbaar zijn in de serverlogboeken, die na 90 dagen worden gewist. Alleen bevoegd personeel heeft toegang tot de in de Leadz® software opgeslagen gegevens.

Hoe kan ik me uitschrijven of opnieuw inschrijven?

De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die door de Leadz® software worden gegenereerd en verband houden met het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Leadz®. Hiervoor hoeft u alleen maar op de onderstaande opt-out-link te klikken. Houd er rekening mee dat onze webservice niet meer volledig beschikbaar is.

Als u zich opnieuw wilt abonneren, klik dan op de opt-in link hieronder.